Klacht en tuchtrecht

 • Als Registertherapeut RBCZ ben ik tevens aangesloten bij TCZ en val ik onder het tuchtrecht van TCZ.

  Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit kunt u meer informatie voor het indienen van een klacht vinden op hun website.

  www.tcz.nu www.rbcz.nu

  Hieronder vind u de de procedure van de VIV

  KLACHTENREGLEMENT

  Procedure

  Alvorens u een klacht indient controleer dan even van tevoren of uw behandelaar lid is van de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde u kunt dit nakijken op www.vivnederland.nl 
  Als u ontevreden bent over uw behandelaar of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor uw te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

  Praat met uw beroepsbeoefenaar

  Als uw behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw behandelaar het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. De behandelaar moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem altijd eerst samen op te lossen en blijf altijd ook tijdens een eventuele procedure, proberen om er gezamenlijk uit te komen.
  Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle correspondentie en facturen goed bewaren.
  Pas als het samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp inroepen van de VIV. U klacht dient u digitaal aan te melden via het klachtenformulier, welke te vinden is op de site van de VIV.

  Artikel 1 1 definities

  In deze regeling wordt verstaan onder:
  1. VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, waar de therapeuten bij zijn aangesloten.
  2. Klachtenreglement: dit document legt de procedure vast ten behoeve van de bemiddelende de bij gerezen conflict tussen therapeuten klager ter zake het handelen dan wel het nalaten van een therapeut in het kader van een behandeling door een therapeut waarover door een klager een klacht is ingediend.
  3. Therapeut: de beroepsbeoefenaar, die lid is van de VIV.
  4. Behandeling: de werkzaamheden die de therapeut geacht wordt te verrichten op basis van zijn opleiding alsmede profielen en beroepscodes, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.
  5. Klager: degene, die een klacht indient bij de klachtencommissie.
  6. Klacht:het door een (ex) cliënt schriftelijk ingediende stuk, waarbij de behandelwijze van de therapeut in het kader van een behandeling tussen de therapeut en de (ex) cliënt aan de orde wordt gesteld.
  7. Klachtencommissie: dit is de commissie, die de klacht in eerste aanleg behandelt en tracht middels bemiddeling tot een oplossing te komen over de voorgelegde klacht. Het college bestaat uit maximaal drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter.
  8. Bemiddelaar: de persoon, die op verzoek van het bestuur de tussen de cliënt en de therapeut gerezen problemen tracht op te lossen.

  Artikel 2 - Doel van het klachtenreglement

  Het klachtenreglementvan de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt via de weg van onafhankelijke bemiddeling zo doeltreffend en snel mogelijk op te lossen.

  Artikel 3 - Partijen die gerechtigd zijn om een klacht in te dienen

  Klagers kunnen zijn:
  1. De rechtstreeks belanghebbende, waaronder in ieder geval begrepen: de cliënt(e).
  2. Cliënt en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt.

  Artikel 4 - Personen tegen wie een klacht kan worden ingediend

  Iedere therapeut, die handelingen heeft verricht dan wel heeft nagelaten in het kader van een behandeling van een cliënt op voorwaarde dat de therapeut op het moment van het verrichten ervan, aangesloten was bij de VIV.

  Artikel 5 - Onderwerpen die vallen onder het klachtrecht

  Iedere handeling in strijd met de beroeps- en of praktijkcode, waaronder wordt begrepen het nalaten iets te doen in het kader van een behandelingdoor een therapeut, dan wel het niet in acht nemen van de praktijk code en die niet langer dan drie jaar geleden, geteld van datum van het indienen van de klacht bij de klachtencommissie heeft plaatsgevonden.

  Artikel 6 - Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie

  1. Het schriftelijk document van de klacht bevat tenminste:
   • Vermelding van de naam en werkadres van de therapeut over wie geklaagd wordt.
   • Een omschrijving van de gedraging bestaande uit het handelen of het nalaten daarvan door de therapeut, welke de aanleiding is voor het indienen van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden.
   • Vermelding van de gronden van de klacht.
   • De dagtekening en handtekening van de klager dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger.
  2. Tevens:
   • De relevante persoonlijke gegevens van de cliënt.
   • Het belang dat de klager bij het indienen van de klacht heeft.
   • De aard van de relatie met de cliënt.

  Artikel 7 - Ontvangst secretariaat

  1. Het secretariaat toetst uitsluitend of de klacht over een aangesloten lid zijn hoedanigheid van therapeut betreft en/of de klacht aan de vereisten van artikel 7 lid 1 en lid 2 voldoet.
  2. Het secretariaat zal de klager berichten in het geval niet aan alle vereisten is voldaan, waarbij de klager in de gelegenheid wordt gesteld om hier binnen de gestelde termijn van vier weken alsnog aan te voldoen.
  3. Het secretariaat zal zodra het document met de klacht van de klager is ontvangen, de klager de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigen, evenals de ontvangst datum van de klacht. In het geval dat de klager de klacht per aangetekende post heeft verzonden geldt als datum van ontvangst de datum op het bewijs van ontvangst van het aangetekende postdocument.
  4. Vanaf het moment van ontvangst door het secretariaat is de procedure aanhangig.
  5. Het secretariaat stuurt de klacht onverwijld aan de therapeut en de voorzitter van de klachtencommissie met een afschrift aan het bestuur.

  Artikel 8 - Niet ontvankelijkheid van de klacht

  1. De voorzitter van de klachtencommissie kan besluiten de klacht niet verder te behandelen door de klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht. Dit vindt plaats indien de klager niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende documenten/stukken van de klacht aanvult.
  2. De voorzitter van de klachtencommissie legt dit besluit in een schriftelijk en met redenen omklede beslissing vast, welke zij ter informatie stuurt naar de klager met een afschrift aan het bestuur.

  Artikel 9 - Verweer

  1. Het secretariaat stuurt de klachten onverwijld aan de therapeut en de voorzitter van de klachtencommissie met een afschrift aan het bestuur.
  2. Zodra aan alle vereisten voor het indienen van de klacht is voldaan, wordt de therapeut tegen wie de klacht is ingediend verzocht om binnen vier weken na dagtekening schriftelijk op de klacht te reageren.
  3. Het secretariaat stuurt de voorzitter van de klachtencommissie, het bestuur en klager na ontvangst een afschrift van het verweer van de therapeut en brengt klager op de hoogte van het verdere verloop van de klacht.

  Artikel 10 - Werkzaamheden klachten commissie

  1. De klachtenbemiddelaar neemt spoedig, uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht, contact op met de therapeut en de klager, om een bemiddeling te beproeven.
  2. Hieraan voorafgaand beoordeelt klachtenbemiddelaar (de voorzitter van de klachtencommissie) of de aard van de klacht zodanig is dat deze alleen door de klachtenbemiddelaar behandeld kan worden of dat het inschakelen van de volledige klachtencommissie noodzakelijk is.
  3. Ook kan de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie zelf - naast het bestuderen van de door de klager en de therapeut ingediende documenten - nader onderzoek verrichten en deskundigen horen.
  4. Zodra de klachtenbemiddelaar en of klachtencommissie voldoende informatie heeft verzameld, besluit zij/hij of zij/hij kans ziet een bemiddelende rol te spelen tussen therapeut en klager en nodigt zij/hij daartoe door partijen uit voor een gezamenlijk gesprek.
  5. Doel van dat gesprek is bemiddelen en een oplossing zoeken voor de klacht. De klachtenbehandelaar spreekt geen oordeel uit.
  6. Binnen twee weken na het gesprek wordt een verslag opgesteld van de belangrijkste punten van het gesprek. Een afschrift wordt gezonden aan:
   • De klager(s)
   • De therapeut, over die geklaagd is.
   • Het bestuur van de VIV7.
  7. Voor het bestuur, het secretariaat en alle leden van de klachtencommissie, geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het gehele dossier.
  8. De klachtenbemiddelaar doet geen uitspraak over een eventuele civele aansprakelijkheid.

  Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging

  De klachtenprocedure kan, voordat het gesprek over de klacht heeft plaatsgevonden, in de volgende gevallen beëindigd worden:
  1. De klager trekt zich uit de procedure terug.
  2. De therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, overlijdt.

  Artikel 12 - Vervolg klacht

  Voor het geval het gesprek niet tot een oplossing leidt kan de klager de klacht voorleggen aan de tuchtcommissie. De klager kan daar ook van afzien.
  Het Nederlandse recht is van toepassing.
  Heeft u nog vragen over de procedure of anderszins dan kunt u contact opnemen met het VIV- secretariaat via het telefoonnummer 074 376 3041

  Wie kan er een klacht indienen?

  • De cliënt zelf als hij 16 jaar of ouder is.
  • De ouders of verzorgers van een minderjarig kind.
  • Familieleden/naasten van een overleden cliënt.
  • Iemand die door de cliënt gemachtigd is.

  REGLEMENT VOOR HET TUCHTRECHT

  Artikel 1 - definities

  In deze regeling wordt verstaan onder:
  1. VIV: vereniging Integrale Vitaliteitkunde, waar de therapeuten bij zijn aangesloten.
  2. Tuchtrecht reglement: Dit document legt de procedure en de voorwaarden vast voor de beoordeling of het handelen dan wel het nalaten daarvan in het kader van een behandeling door een therapeut, waarover door een klager een klacht is ingediend.
  3. Therapeut(en): De beroepsbeoefenaar, die lid is van de VIV
  4. Cliënt: Iedere natuurlijk persoon, die wordt behandeld of is behandeld door een therapeut.
  5. Behandeling: De werkzaamheden die de therapeut geacht wordt te verrichten, op basis van zijn opleiding en beroepscodes, zoals omschreven in de statuten en huishoudelijk reglement, de praktijkcode en de beroepscode.
  6. Klager: Degene, die een klacht indient bij het tuchtcollege.
  7. Klacht: Het schriftelijke verzoek van een (ex)client om een oordeel van het tuchtcollege, waarbij de handelswijze van de therapeut wordt getoetst en een oordeel wordt gegeven ter zake de vraag of het handelen of nalaten in verband met behandeling door de therapeut aan de cliënt, in strijd is (geweest) met het doel van de behandeling. Het handelen, waarover geklaagd kan worden, heeft niet langer dan drie jaar geleden geteld van datum van het indienen van de klacht bij het tuchtcollege, plaatsgevonden en de therapeut was ten tijden van het verrichten daarvan aangesloten bij de VIV.
  8. Tuchtcollege: Dit is het college, dat de klacht in eerste aanleg behandelt en een eind oordeel geeft over de voorgelegde klacht. Het college bestaat uit minstens drie en uit maximaal vijf leden.

  Artikel 2 - Doel van het tuchtreglement

  Het tuchtrecht reglement heeft tot doel de procedure vast te leggen voor toetsing of het handelen dan wel het nalaten daarvan in het kader van een behandeling van een cliënt door een therapeut.

  Artikel 3 - Partijen die een klacht kunnen indienen

  Klagers kunnen zijn: 
  1. De rechtstreeks belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen: de cliënt(e).  
  2. Cliënt en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt.

  Artikel 4 - Personen tegen wie een klacht kan worden ingediend

  In de therapeut, die handelingen heeft verricht dan wel heeft nagelaten in het kader van een behandeling van een cliënt op voorwaarde dat de therapeut op het moment van het verrichten ervan, aangesloten was bij de VIV.

  Artikel 5 - Onderwerpen die vallen onder het tuchtrecht

  Iedere handeling, waaronder wordt begrepen het nalaten iets te doen, in het kader van een behandeling door een therapeut en die niet langer dan drie jaar geleden, geteld van datum van het indienen van de klacht bij het tuchtcollege, heeft plaatsgevonden op voorwaarde dat het therapeut op het moment van het verrichte ervan, aangesloten was bij de VIV.

  Artikel 6 - Het indienen van een klacht bij het tuchtcollege

  1. Het schriftelijk document van de klacht bevat tenminste: 
   • Vermelding van de naam en werkadres van de therapeut over wie geklaagd wordt.
   • Een omschrijving van de gedragingen bestaande uit het handelen of het nalaten daarvan door de therapeut, welke de aanleiding is voor het indienen van de klacht, zoveel mogelijk voorzienvan data, feiten en omstandigheden.
   • Vermelding van de gronden van de klacht.
   • De dagtekening en handtekening van de klager dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger.
  2. Tevens: 
   • De relevante persoonlijke gegevens van de cliënt.
   • Het belang dat de klager bij het indienen van de klacht heeft.
   • De aard van de relatie met de cliënt.

  Artikel 7 - Ontvangst secretariaat

  1. Het secretariaat toetst uitsluitend of de klacht over een aangesloten lid zijn hoedanigheid van therapeut betreft.  
  2. Het secretariaat zal zodra document met de klacht van de klager is ontvangen, de klager de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigen evenals de ontvangst datum van de klacht. In het geval dat de klager de klacht bij de aangetekende post heeft verzonden geldt als datum van ontvangst, de datum op het bewijs van ontvangst van het aangetekende postdocument.  
  3. Vanaf het moment van ontvangst door het secretariaat is de procedure aanhangig. Het secretariaat informeert het dagelijks bestuur en zal de klacht aan haar voorleggen.

  Artikel 8 - Behandeling secretariaat

  Het secretariaat onderzoekt of het ingediende document aan alle vereisten van een klacht voldoet als omschreven in artikel 6 lid 1 en 2 van het tuchtrecht reglement en zal de klager berichten als niet aan alle vereisten is voldaan met het verzoek dit binnen de gestelde termijn van vier weken alsnog te doen.

  Artikel 9 - Niet - ontvankelijkheid van de klacht

  1. De voorzitter van het tuchtcollege kan besluiten de klacht niet verder te behandelen door de klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht. Dit vindt plaats indien de klager niet binnen de gestelde termijn de missende onderdelen van de klachten aanvult. 
  2. De voorzitter van het tuchtcollege legt dit besluit in een schriftelijk en met redenen omklede beslissing vast, welke zij stuurt naar het secretariaat. Deze stuurt deze door aanklager en therapeut.

  Artikel 10 - Verweer

  Zodra aan alle vereisten voor het indienen van de klacht is voldaan, stuurt het secretariaat de klacht door naar de therapeut tegen wie de klacht is ingediend met hetverzoek daarbinnen 4 weken naar dagtekening schriftelijk op te reageren.

  Artikel 11 - Beslissing tuchtcollege

  1. Tijdens het vooronderzoek kan het tuchtcollege naast het bestuderen van de door de klager en de therapeut ingediende documenten zelf ook onderzoek verrichten en deskundigen horen. Zij houdt het bestuur van de vorderingen in het onderzoek op de hoogte.  
  2. Zodra het tuchtcollege voldoende informatie heeft verzameld sluit zij het onderzoek en neemt zij binnen een periode van 4 weken na het afsluiten van het vooronderzoek één van de twee beslissingen: 
   • De klacht is kennelijk ongegrond en de klacht wordt niet verder behandeld.
   • De klacht wordt gegrond verklaard.
  Artikel 12 - De klacht is ongegrond

  1. De klager en therapeut ontvangen en schriftelijk een met redenen omkleed bericht, waarin de argumenten en overwegingen zijn vermeld, welke geleid hebben tot de ongegrond verklaring, met de mededeling dat wordt overgegaan tot sluiting van het dossier.  
  2. Het bestuur wordt dien overeenkomstig geïnformeerd.

  Artikel 13 - De klacht is gegrond

  1. Indien het tuchtcollege de klacht gegrond acht,kan zij een of meerdere van de disciplinaire maatregelen opleggen. Het tuchtcollege doet geen uitspraak over een eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid.  
  2. Voor het secretariaat en alle leden van het tuchtcollege, ongeacht of zij gewraakt zijn of niet, geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het gehele dossier.  
  3. De beslissing wordt gezonden aan: 
   • De klager(s)
   • De therapeut, over wie verklaard is
   • Het bestuur van de VIV
   • De voorzitter van de klachtencommissie

  Artikel 14 - Maatregelen

  De mogelijke disciplinaire maatregelen zijn: 
  • Een waarschuwing
  • Een voorwaardelijke schorsing voor bepaalde tijd van maximaal vijf jaar van de therapeut uit het register van de VIV.
  • Een onvoorwaardelijke schorsing voor bepaalde tijd van maximaal vijf jaar van de therapeut uit het register van de VIV.
  • Een verwijdering van de therapeutvoor onbepaalde tijd uit het register van de VIV.

  Artikel 15 - Tussentijdse beëindiging

  De tuchtrechtprocedure kan, voordat het tuchtcollege een eindoordeel heeft gevormd over de klacht, in de volgende gevallen beëindigd worden: 
  • De klager trekt zich uit de procedure terug tenzij de therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, verzoekt om voortzetting van de tuchtrechtprocedure.  
  • De therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, overlijdt.

  Artikel 16 - Beroep tegen beslissing tuchtcommissie

  Tegen een beslissing van de tuchtcommissie staan geen verdere voorzieningen open.
  Het Nederlands recht is van toepassing.