Privacy beleid

 • Doel van het verzamelen en verwerken van cliëntgegevens.

  1. Cliënt gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten of via het intakeformulier.
  3. Doeleinden zijn:
   • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (m.n. Behandeling, doorverwijzing of overdracht en de facturering.

  Verwerking van algemene cliëntgegevens.

  De algemene cliëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan;
  • De cliënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.
  • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
  • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van gevaar voor de cliënt.
  • Verwerking van deze gegevens worden niet op internet gezet.

  Organisatie van de informatiebeveiliging

  "Charmiene"Praktijk voor Zelfbewustzijn heeft volgende maatregelen genomen om zeker te stellen dat cliëntengegevens zorgvuldig worden behandeld.
  1. De therapeut die de cliënt gegevens verwerkt is gehouden aan geheimhouding.
  2. Cliënt gegevens worden niet langer bewaard dan nodig; cliënt gegevens worden in beginsel vijf jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om de therapie te kunnen leveren.
  3. Alleen bevoegde hebben toegang tot de digitale gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe is de computer voorzien van een wachtwoord en is de ruimte waarin de gegevens worden opgeslagen afgesloten.
  4. De praktijk maakt gebruik van een meldcode voor huiselijk geweld die is opgenomen in de wet meldcode. Een meldcode houdt in dat de therapeut met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mag melden bij veilig thuis. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

  Rechten van de cliënt.

  1. De cliënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
  2. De cliënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
  3. De cliënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
  4. Indien de cliënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.