Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Introductie

  De opleiding wordt georganiseerd door "Charmiëne" opleidingen. "Charmiëne" opleidingen draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten welke onder deze naam vallen.

  Vestigingsadres:
  "Charmiëne" opleidingen
  Tuinderspad 12
  1813 CX Alkmaar
  telefoonnummer: 0725204438 / 0640740659
  KvK. 37136486

  Artikel 2 De overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cursist voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het insturen van het inschrijfformulier betekent dat de cursist gebonden is en dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Vooraf heb ik een oriënterend gesprek met de cursist waar ik uitleg geef over de opleiding en waar de cursist alle vragen die hij/zij heeft kwijt kan op.
  2. Na inschrijving ontvangt de cursist een digitale bevestiging. Mocht de cursist geen e-mailadres hebben, dan ontvangt de cursist per post de bevestiging alsmede de factuur. De cursist dient de bevestiging alsmede de factuur direct na de ontvangst op onjuistheden te controleren. De cursist dient eventuele onjuistheden altijd schriftelijk kenbaar te maken, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur en voor aanvang van de opleiding.
  3. Met het insturen van het aanmeldingsformulier stemt de cursist in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de opleiding door "Charmiëne" opleidingen.
  4. "Charmiëne" opleidingen is bevoegd om een aanbetaling te vragen van 50% van het totale factuurbedrag.
  5. Het restant van de factuur dient 14 dagen voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn.

  Artikel 3 Deelnemers reglement

  Bij online inschrijving voor een opleiding heeft de deelnemer kennis genomen van het deelnemersreglement en voor akkoord aangevinkt. Deelnemers welke zich telefonisch inschrijven voor een opleiding, verklaren zich zonder tegenbericht akkoord met de inhoud van het deelnemersreglement.

  Artikel 4 Bevestiging van de opleiding

  Je ontvangt eenmalig voor aanvang van de opleiding een digitale brief met daarin de informatie over de modules. We gaan ervan uit dat je zelf de module data noteert en aanwezig bent. In geval van data en/of locatiewijzigingen word je hierover per e-mail geïnformeerd, of in de groepsapp.

  Artikel 5 Vragen over de facturatie en je betalingen

  1. "Charmiëne" opleidingen factureert de cursist na totstandkoming van de overeenkomst.
  2. De aanbetaling voor de opleiding dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan. De totale kosten van de opleiding dienen zonder aftrek, korting en/of schuldverrekening uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van het eerste opleidingsweekend te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van "Charmiëne" opleidingen. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
  3. De betaling van de opleiding dient voor aanvang van de opleiding per bank te worden voldaan, met dien verstande dat de betaling van de opleiding na overleg in 10 termijnen kan worden betaald, te weten maandelijks tot aan de laatste maand van de opleiding. De cursist betaalt de eerste termijn voordat de opleiding begint en de laatste termijn voor het laatste weekend van het examen.
  4. Betaling in termijnen is alleen toegestaan indien dit voorafgaand is overeengekomen. Indien de cursist een betaling niet tijdig heeft voldaan, dan komt de betalingsregeling daarmee te vervallen en dient de cursist de openstaande hoofdsom ineens te voldoen.
  5. Voorwaarde voor deelname aan de opleiding is dat het daarvoor bepaalde bedrag is bijgeschreven op de rekening van "Charmiëne" opleidingen. Cursist krijgt geen acceptgiro voor de aanbetaling en/of voor het restantbedrag, maar slechts een factuur voor het gehele bedrag.
  6. "Charmiëne" opleidingen behoudt het recht voor om hun prijzen te wijzigen.
  7. De cursist is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. Het verschuldigde bedrag blijft, ook in het geval dat de cursist de opleiding gedeeltelijk heeft gevolgd, hetzelfde.
  8. Bij niet tijdige betaling door de cursist zal een betalingsherinnering gezonden worden. Indien niet binnen de in de betalingsherinnering aangegeven betalingstermijn tot betaling wordt overgegaan is de cursist in verzuim.
  9. Na het intreden van het verzuim is de cursist naast de wettelijke rente ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van "Charmiëne" opleidingen, om de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. De wettelijke rente zal worden berekend vanaf de dag van intreden van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaalt tot aan de dag van betaling.
  10. In het geval van niet of niet tijdige betaling, is "Charmiëne" opleidingen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze overeenkomst op de cursist de verhalen.

  Als je vragen hebt over je factuur of over je betalingen dan kun je tijdens kantoortijden bellen met 06-40740659.

  Artikel 6 Bedenktijd en annulering (door de cursist)

  1. De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen vanaf de inschrijfdatum waarop de cursist zonder opgave van reden de overeenkomst kan ontbinden en recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde gelden.
  2. Wanneer de cursist binnen 14 dagen na inschrijving met de cursus begint, stemt de cursist er mee in dat wordt afgezien van de bedenktijd zoals bedoeld is in het vorige lid.
   1. De cursist zal bij een cursus op locatie verklaren afstand te doen van het genoemde herroepingsrecht door het ondertekenen van een verklaring voorafgaand aan de start van het leerprogramma. Indien het leerprogramma aanvangt binnen 14 dagen na inschrijving zal de herroepingstermijn aldus korter zijn dan 14 dagen. Indien de cursist daarmee niet akkoord wenst te gaan kan de cursist niet deelnemen aan de betreffende opleiding.
  3. Indien de cursist annuleert na de bedenktermijn is de cursist aan "Charmiëne" opleidingen een redelijke vergoeding verschuldigd.
  4. De redelijke vergoeding zoals bedoeld in het vorige lid bestaat in ieder geval uit:
   1. De opstartkosten; € 50,00
   2. De redelijke vergoeding is 10% van de totale overeengekomen prijs, indien er nog geen opleidingsdagen zijn gevolgd. Als de annulering voorkomt uit overmacht; is de cursist verplicht de gevolgde lessen te betalen met een vergoeding van 15% van het resterende bedrag.

  Artikel 7 Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan de opleiding geschiedt op eigen risico. "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade/letsel aan een derde. Behoudens voor zover cursist daar op grond van de wet aanspraak op kan maken.
  2. "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke verband houdt met door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  4. "Charmiëne" opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of de gevolgen van een opleidingsweekend.
  5. "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade die ontstaat door het missen van opleidingsdagen door de cursist. Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terugbetaling plaats. Eventueel wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om de verzuimde lessen in te halen in de volgende opleiding.
  6. "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk voor niet in acht genomen (veiligheids-) voorschriften door de cursist.
  7. In het geval van een gebrek aan de zijde van "Charmiëne" opleidingen heeft de cursist niet het recht zijn of haar betalingsverplichtingen op te schorten.
  8. Voor zover "Charmiëne" opleidingen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag der uitkeringen van de verzekeraar in het voorkomende geval.
  9. Elke aansprakelijkheid van "Charmiëne" opleidingen vervalt na een jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreken hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
  10. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming, dient de cursist "Charmiëne" opleidingen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  11. "Charmiëne" opleidingen is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
  12. "Charmiëne" opleidingen verplicht deelnemers tijdens het volgen van de opleiding een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

  Artikel 8 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop "Charmiëne" opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor "Charmiëne" opleidingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, Corona opgelegde beperkingen, bovenmatig ziekte verzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door "Charmiëne" opleidingen ingeschakelde externe partijen, het ter onze beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door cursist.
  2. Indien "Charmiëne" opleidingen als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de deze overmacht door "Charmiëne" opleidingen en indien de periode langer duurt dan 60 dagen gerechtigd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te beëindigen.
  3. In dit geval van overmacht is de cursist niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  4. In geval van overmacht behoudt "Charmiëne" opleidingen het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
  5. "Charmiëne" opleidingen is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen cursist reeds verschuldigd is te factureren.
  6. Indien in het geval van overmacht cursist de overeenkomst beëindigd, is cursist verplicht om een geldsom te betalen aan "Charmiëne" opleidingen bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door "Charmiëne" opleidingen gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

  Artikel 9 Geheimhouding

  1. Indien de wet niet anders voorschrijft, is "Charmiëne" opleidingen gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke aan haar door de cursist zijn of worden verstrekt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens, die de cursist aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn. "Charmiëne" opleidingen zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
  2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. "Charmiëne" opleidingen zal daarom de inhoud van een sessie en/of de prestaties van de cursist niet met anderen delen, anders dan na toestemming van de cursist m.u.v. de begeleidende coaches.
  3. De cursist geeft zelf commitment tot geheimhouding van alles wat tijdens het oefenen en tijdens het buddyen naar boven komt, anders dan in het overleg met de opleidingscoach.

  Artikel 10 Intellectueel eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd al hetgeen in deze voorwaarden is neergelegd, behoudt "Charmiëne" opleidingen zich de rechten en bevoegdheden voor die de cursist toekomen op grond van de auteurswet
  2. Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de door geleverde diensten en zaken, waaronder anderen begrepen verslagen, rapporten, ontwerpen, concepten, checklists, formulieren, schema's, teksten soms brochures, informatiebestanden, aps, tekeningen, geluidsbanden, foto's, films en beeldmateriaal, berusten bij "Charmiëne" opleidingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. "Charmiëne" opleidingen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane en/of toegenomen kennis voor anderen doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  4. Het is de cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van "Charmiëne" opleidingen te verveelvoudigen, openbaar te maken en of te wijzigen, anders dan voor eigen gebruik.
  5. Het is niet toegestaan opnames te maken van de opleiding of andersoortige activiteit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  6. "Charmiëne" opleidingen is gerechtigd om gedurende opleiding video-opnames en/of foto's te maken. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. De geportretteerde wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de opnames al dan geen toestemming aan "Charmiëne" opleidingen te verstrekken om de foto's en/of video-opnames zakelijk te gebruiken.

  Artikel 11 Beveiliging en privacy

  1. De cursist geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan "Charmiëne" opleidingen zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van "Charmiëne" opleidingen. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor "Charmiëne" opleidingen en worden in beginsel niet aan derden verstrekt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of "Charmiëne" opleidingen hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
  2. "Charmiëne" opleidingen legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  3. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft "Charmiëne" opleidingen geproduceerd in haar privacy overeenkomst, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.

  Artikel 12 Sociaal mediacode

  1. Indien de cursist een uiting over "Charmiëne" opleidingen doet en/ of een publicatie, website, sociaal media of op overige media dient de cursist zich te houden aan de volgende richtlijnen van "Charmiëne" opleidingen.
   1. Transparantie; de cursist dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.
   2. Respect; indien de cursist namens of over "Charmiëne" opleidingen publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van "Charmiëne" opleidingen verkregen te hebben.
   3. Verantwoordelijk; de cursist dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijv. dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
   4. Professioneel; de cursist handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als de cursist behouden wordt.
   5. Zekerheid; bij twijfel dient de cursist "Charmiëne" opleidingen te raadplegen.
   6. Bewustzijn; de cursist dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

  Artikel 13 Schorsing

  De directie van "Charmiëne"opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of van de opleiding te verwijderen, indien zij door hun gedrag de opleiding, deelnemers, trainers of organisatiemedewerkers ernstig schade of onterecht in diskrediet brengen. De deelnemer kan directe toegang ontzegd worden door de daartoe bevoegde personen. De deelnemer ontvangt na een schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging van de maatregel. In het geval van schorsing is restitutie van reeds voldane opleidingskosten niet mogelijk.

  Artikel 14 Klachten

  Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Op de geschillen die hier uit voort komen is het Nederlandse recht van toepassing. Voor de behandeling van klachten heeft "Charmiëne" opleidingen de volgende procedure: Klachten of aanmerkingen het tijdens de opleiding over de inhoud daarvan kan je doorgeven aan je groepscoach. Deze bespreekt dat met de juiste persoon (en). Je krijgt via de groepscoach een reactie op je klacht. Bij klachten over je groepscoach kun je terecht bij de hoofdcoach of bij de hoofdtrainer. Indien je, je dan nog niet gezien of gehoord voelt mag je altijd een ander benaderen.

  Artikel 16 Slotbepalingen

  1. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen zo spoedig mogelijk nadat hen van de nietigheid van een van de bepalingen is gebleken, in overleg treden over de vervanging van de betreffende bepaling door de rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de eerder nietige bepaling.
  2. Op alle overeenkomsten tussen "Charmiëne" opleidingen en de cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  4. Bij geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit is uitsluitend de rechtbank bevoegd, tenzij partij dus anders overeenkomen of dwingende competentie regels daaraan in de weg staan.