Examen regelement Vision of Live coachopleiding

 • Artikel 1

  Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van "Charmiëne" opleidingen afgenomen.

  Artikel 2

  De examencommissie bestaat uit Vera Lina, eigenaar. De opleidingscoaches en examinatoren van buiten af welke al een succesvolle praktijk voeren. Zij dragen tezamen de zorg voor de correcte naleving van het examenreglement, de coördinatie van de te corrigeren examens en de beoordeling.

  Artikel 3

  Tot het examen worden examenkandidaten toegelaten die:

  • Als cursist bij het opleidingsinstituut staan ingeschreven.
  • Het verschuldigde lesgeld volledig hebben voldaan.
  • Tenminste 90% van de opleidingsbijeenkomsten, inclusief de intervisiebijeenkomsten hebben bijgewoond.
  • Al het verplichte huiswerk zoals groei-journaals, buddy verslagen hebben ingeleverd.
  • Een positieve beoordeling van de opleidingsco's hebben ontvangen op het feedbackformulier.

  Artikel 4

  De in Artikel 3 beschreven voorwaarden vormen een onderdeel van de eindbeoordeling en zijn daardoor een integraal onderdeel van het examen.

  Artikel 5

  Het eindexamen bestaat uit twee dagen te weten: een dagdeel; schriftelijk theorie-examen en anderhalve dag praktijkexamen welke bestaat uit de intake en werken met het protocol.

  Artikel 5.1 theorie-examen

  Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit de onderdelen zoals beschreven in de dan geldende manuel van de Vision of Live coach.

  Het theorie examen m.b.t. de Vision of Live coaches zal worden gebaseerd op de lesstof zoals die is aangeboden in de digitale manuel. Daarnaast wordt de kennis van de bemanningsleden en hun verdedigingen getoetst. Het examen zal bestaan uit open en inzicht vragen en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.

  Artikel 5.2

  Op elke 15 examenkandidaten zal er steeds een surveillant in de examenzaal aanwezig zijn en een van de surveillanten wordt als zaalhoofd aangewezen. Het zaalhoofd geeft aan op welk moment het schriftelijke examen begint en eindigt.

  Artikel 5.3

  Kandidaten die tijdens het schriftelijke examen zich met andere kandidaten bemoeien of pogingen in het werk stellen om bij de andere kandidaten het werk te bekijken of ongeoorloofd de manuel open hebben liggen, dan wel op enigerlei andere onrechtmatige wijze trachten om antwoorden te krijgen, worden direct door de surveillant van het schriftelijke examen verwijderd en zijn dan van verdere deelname uitgesloten.

  Artikel 5.4

  Het is niet toegestaan om gedurende het schriftelijke examen de zaal te verlaten tenzij onder begeleiding, of als men de examenopgave heeft ingeleverd. Het verlaten van de zaal dient te gebeuren met achterlating van alle spullen, die na het examen opgehaald mogen worden. Het verlaten van de zaal dient in absolute stilte te gebeuren.

  Artikel 5.5

  Zodra het zaalhoofd het einde van het examen heeft aangekondigd, is het verboden om nog enige aantekeningen of antwoorden te geven op het examen papier.

  Artikel 5.6

  Op de examenopgave vermeld je je eigen naam zoals deze bij "Charmiëne" Opleidingen bekend is. Bij een onvoldoende (lager dan 5.5 gemiddeld) van het schriftelijke examen wordt door een tweede corrector het examen nogmaals nagekeken onafhankelijk van de eerste corrector. Elke corrector geeft voor elke vraag een cijfer van 0 tot en met 10, de optelsom van de gehaalde punten gedeeld door het aantal vragen is het eerste eindcijfer van het schriftelijke examen. Het verschil in eindresultaat tussen de eerste en de tweede beoordeling, mag slechts twee punten verschillen. Is het verschil gelijk of kleiner dan twee punten, dan is het gemiddelde van deze twee beoordelingen het eindcijfer van het schriftelijke examen. Is het verschil groter dan twee punten, dan wordt het examen nog door een derde corrector beoordeeld. Het oordeel van de derde corrector is dan bindend.

  Artikel 5.7

  Indien de resultaten van het schriftelijk examen dusdanig afwijzen, van wat de kandidaat tijdens de opleiding heeft laten zien, is slechts de examencommissie na grondige analyse bevoegd om een hoger of een lager cijfer toe te kennen.

  Artikel 6 Praktijkexamen

  Bij het praktijkexamen worden onder andere de volgende elementen getoetst:

  • Het intakegesprek
  • De testhouding/rapport
  • Het neerzetten van het protocol
  • Het doorvragen
  • De coachvaardigheden
  • De eigen creativiteit
  • De beheersing van de protocollen
  • Fair witness (de Coach houding)
  • Het effectief luisteren
  • De sessie goed kunnen afsluiten

  Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:

  • De intake; waarbij het probleem geanalyseerd wordt en er een plan van aanpak wordt besproken.
  • De protocoluitvoering (de vaardigheid) elke coach in het groepje krijgt van de examinator de opdracht een deel van het protocol uit te voeren.

  Het praktijkexamen wordt afgenomen in groepjes van drie cursisten in de rol van coach, cliënt en observator, die steeds van rol wisselen onder begeleiding van de examinatoren.

  Artikel 6.1

  Het praktijkexamen wordt afgenomen door bevoegde examinatoren en docenten van "Charmiëne" opleidingen. Het examen wordt beoordeeld met een waardering van onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed en zeer goed.

  Artikel 7

  De examenkandidaat mag een herexamen doen, indien het cijfer lager is dan een 5.5. voor het theoretische of het praktische examen.

  Artikel 8

  De resultaten van het theorie- en praktijkexamen worden vastgesteld in een vergadering van de examencommissie. Omdat dat dus is vastgelegd vanuit meerdere personen, is deze uitslag bindend en kan er niet over worden gecorrespondeerd.

  Artikel 9

  In de namiddag van de examen dag ontvangen de deelnemers mondeling de uitslag van het examen. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen in overleg met het opleidingsinstituut deelnemen aan een herexamen.

  Artikel 10 herexamens

  Alle voorgaande bepalingen voor de gewone examens is ook van toepassing op de herexamens. Deelnemen aan een herexamen is alleen mogelijk als ook aan het eerste examen is deelgenomen. Wanneer er dus sprake is van een herexamen dan zal dat examen d.m.v. een gesprek plaatsvinden tussen de deelnemer, de coach en de organisatie. Daarin wordt besproken wat de deelnemer moet doen, nog mag inleveren om mee te kunnen doen aan het herexamen. Het herexamen kost € 100,-.

  Artikel 11

  De kandidaat heeft het recht zich Vision of Live coach te noemen na het behalen van het diploma.

  Examenprogramma en tijden

  Het examen Vision of Live coach bestaat uit een theorie en een praktijkexamen. Het theorie-examen is van 10:00 tot 12:30 op de eerste dag. Waarna om 13.30 het praktijkexamen examen begint in groepjes van 3 met de intake. Dit vindt plaats in een setting van drie personen en een examinator. De rol wisselt van coachee, coach en observator en alle drie de rollen tellen mee voor het praktijkexamen.
  De tijden voor het examen zijn:

  Dag 1
  09.30-10.00 Inloop en balansoefening.
  10.00-11.15 Eerste gedeelte theorie-examen
  11.15-11.30 Kleine pauze
  11.30-12.30 Tweede gedeelte theorie-examen
  12.30 - 13.30 Pauze
  13.30 - 16.00 Praktijkexamen intake
  16.15 – 16.30 Afsluiten in eigen groepje

  In de middag worden naast de praktijk examens, de theorie-examens nagekeken. Na het afsluiten in je eigen groepje, gaan de examinatoren in overleg over de intake.

  Dag 2
  09.30-10.00 Inloop en balansoefening.
  10.00-11.00 Tweede gedeelte praktisch examen
  11.00-11.15 Kleine pauze
  11.30-12.30 Tweede gedeelte praktisch examen
  12.30 - 13.30 Pauze
  13.45 - 14.45 Tweede gedeelte praktisch examen

  Hierna volgen de nabesprekingen met de examencommissie en om 17.00 is er diploma-uitreiking.

  Herexamen

  Een eventueel herexamen wordt in overleg op een later tijdstip ingevuld, waarbij de deelnemer een datum mag aangeven. Hierbij gelden dezelfde eisen als bij het centrale examen.

  Gegevens theorie examen en de beoordeling praktijkexamen

  Het theorie-examen is schriftelijk en wordt in een afgesloten kast vijf jaar bewaard. De examenvragen worden direct ter plekke ingevuld zodat er geen vragen gekopieerd kunnen worden.

  De examenvragen zijn niet allemaal voor elke kandidaat hetzelfde, zal getracht worden vanuit dezelfde visie een andere vraag te creëren.

  Eindtermen Vision of Live coach

  Typering van kwalificatie

  1. Kwalificatie
   Dit eindterm document richt zich op de kwalificatie Vision of Live coach.
  2. Basiskwalificatie
   De kwalificatie Vision of Livecoaches is inhoudelijk gebaseerd op de volgende modules:
   • Het werken met emoties en overtuigingen
   • Het werken met de chakra's
   • Het werken met overerfde emoties en vorige levens
   • Het werken met ondersteunende middelen
   • De intake afnemen
   • Rapport en feedback
   • Het proces van de coach
   • Vision of Live protocol
   • Lineaire proces
   • Kinderen
   • Therapeutische vorming
  3. Vooropleidingseisen
   Je kunt je inschrijven als je minimaal MBO of een gelijkwaardige opleiding als HAVO of VWO hebt gevolgd.
  4. De eindtermen
   De eindtermen per onderdeel vindt u verder in dit document.
  5. De kwaliteitsstructuur
   De kwaliteit van de opleiding verloopt via "Charmiëne" opleidingen en wordt steeds aangepast.

  Eindtermen Vision of Live coach

  De student is in staat om het contact met de cliënt op een veilige manier op te bouwen en te onderhouden.

  1. Zorgt voor een persoonlijke en professionele houding in de coachrol.
  2. Waarborgt ten alle tijden de veiligheid van de cliënt.
  3. Is in staat door inzicht in zichzelf het proces van de cliënt neutraal waar te nemen, de signalen van overdracht & tegen overdracht te signaleren en terug te kunnen koppelen.
  4. Is in staat om weerstand te buigen of te doorbreken.

  De student is in ieder opzicht therapeutisch communicatief vaardig.

  1. Is in staat om de klacht en de hoofdvraag grondig uit te vragen.
  2. Maakt gebruik van verschillende vormen van coachen.
  3. Is zich bewust van de verschillende vormen van communicatie.
  4. Is in staat om het innerlijke kind op te merken deze te helen.
  5. Is in staat om in de intake onderliggende behoeften te herkennen en te benoemen.
  6. Is in staat om de hulpvraag helder en duidelijk te krijgen.

  De student handelt volgens de beroep ethiek van de alternatieve therapeut.

  1. Is zich bewust van en handelt naar de ethische aspecten m.b.t. de beroepsuitoefening.
  2. Is zich bewust en handelt naar de ethische aspecten m.b.t. de houding tegenover de cliënt.
  3. Is zich bewust en handelt naar de ethische aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners.

  De student doorziet persoonlijkheidsstructuur op een dieper en therapeutisch niveau.

  1. Is in staat onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  2. Attendeert de cliënt op gedachten reeksen en denkfouten en maakt deze helder en inzichtelijk. Geeft de cliënt handvatten om repeterende gedachten te kunnen stoppen.
  3. Is in staat de verschillende persoonlijkheidsstructuren te onderscheiden vanuit het Enneagram en deze te kunnen uitleggen naar de cliënt.
  4. Is in staat emotionele energie via de acupressuurpunten te vinden en te beïnvloeden door middel van het emotionele fitness protocol en de affirmaties.
  5. Is in staat om de cliënt door middel van visualisatie het lichaamsbewustzijn van pijn, te laten vervangen d.m.v. een oplossing met een symbool.
  6. Is in staat de cliënt inzicht te geven en respect te laten krijgen voor het verwonde kind en zijn overleving technieken.

  De student doorziet symboliek en verbanden.

  1. Is in staat te gebruik te maken van metaforen en voorbeelden.
  2. Is in staat verschillende patronen en gebeurtenissen die steeds terugkomen te herkennen, inzichtelijk te maken.
  3. Is in staat om overerfde emoties te kunnen duiden m.b.t. de hulpvraag.
  4. Is in staat om karmische trauma's in verband te kunnen brengen m.b.t. de hulpvraag.

  De student beheerst en gebruikt naast de coachtechnieken ook de therapeutische technieken.

  1. Is in staat om de cliënt uit te leggen hoe de eerste emotie ontstaat vanuit het spelende kind tot en met het masker.
  2. Is in staat uit te leggen wat er in het lichaam gebeurt als er een emotie ontstaat of een overtuiging.
  3. Is in staat om het chakra welke uit balans is te helen.
  4. Is in staat om de blauwdruk van de mens uit te leggen en heeft inzicht of daar ook pijn vandaan komt m.b.t. tot de hulpvraag zodat de cliënt inzicht krijgt.
  5. Is in staat de overerfde relatie uit te leggen naar de cliënt en de cliënt aan kan zetten om dit uit te zoeken, zodat er teruggegeven kan worden.
  6. Is in staat de lineaire weg uit te leggen en met alle technieken de pijn daar op te kunnen helen.
  7. Is in staat te werken met de kinderen van deze tijd en weet uit te leggen wat hoog sensitiviteit is.
  8. Is in staat om een dossier aan te leggen volgens de WTZA wet.

  De student is op de hoogte hoe hij professioneel een praktijk op kan zetten.

  1. Is op de hoogte van de K.v.K, het belastingnummer, de btw, de administratie en beroepsvereniging.
  2. Kan zich onderscheiden van andere coaches in dezelfde of een andere branch.
  3. Is op de hoogte van zijn unieke kwaliteiten.
  4. Is op de hoogte van het belang van intervisie.
  5. Is op de hoogte van het belang van nascholing.
  6. Is op de hoogte van het belang van doorverwijzen.
  7. Is op de hoogte van belang zijn eigen processen aan te gaan.

  De student kan een plan van aanpak maken.

  1. Kan creatief met het behandelplan omgaan.
  2. Kan binnen de hulpvraag een behandelplan maken.
  3. Kan dit behandelplan evalueren.
  4. Is op de hoogte van het resultaat toetsen.

  De student is in staat om de hulpvraag helder en duidelijk te krijgen.

  1. De student kan helderheid en duidelijkheid krijgen het verhaal van de cliënt.
  2. De cliënt is in staat om bewustzijn te creëren omtrent het verhaal van de cliënt.
  3. De student is in staat om inzicht te creëren omtrent het gedrag van de cliënt.
  4. De student weet op welke punten er heling moet plaatsvinden om inzicht te krijgen in de patronen.
  5. De student beschikt over de juiste keuzemogelijkheden om de aangeboden stof op de diverse momenten binnen de behandeling adequaat in te brengen.

  De student doet voldoende praktijkervaring op om patroondoorbraak te realiseren.

  1. De student weet het zelfvertrouwen de eigenwaarde van de cliënt te vergroten als onderdeel van het transformatieproces.
  2. De student heeft ervaringen opgedaan om op elk moment diep therapeutische werkingen toe te passen en hierbij de veiligheid van de cliënt te waarborgen.
  3. De student heeft naast de modules minstens 3:00 uur per week praktijkervaring opgedaan in het buddyen met elkaar en daar verslagen van te maken. Daarnaast heeft de student een dag meegelopen in de praktijk van Charmiëne.

  De student kan optimaal schakelen tussen het aanbod van integratietool om inzicht, bewustzijn en transformatie te bevorderen.

  1. De student checkt elke sessie of het aangebodene aansluit bij de behoefte van de cliënt en wat dit heeft gedaan bij de cliënt.
  2. De student checkt het onderbewuste middels spiertesten en visualisaties of er iets extra's nodig is.
  3. De student gebruikt eigen input van de cliënt, is dus op de hoogte van het dossier, om tot optimale heling, inzicht en transformatie te komen.
  4. De student ziet het belang van huiswerk in, in de oplossing van het ingebrachte trauma.