Deelnemersreglement

 • Artikel 1 Introductie

  De organisatie

  De Vision of Life is onderdeel van "Charmiëne" opleidingen. "Charmiëne" opleidingen draagt de eindverantwoordelijkheid over al haar activiteiten welke onder deze naam vallen.

  Vestigingsadres
  "Charmiëne" opleidingen
  Tuinderspad 12
  1813 CX Alkmaar,
  Telefoon: 0725204438 / 06-40740659
  E-mail: vera@charmiene.nl
  Bankrekening: NL60 RABO 0153573449
  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel NW Holland onder nummer 37136486 te Alkmaar

  Tot slot

  De directie van "Charmiëne" opleidingen heeft met de meeste zorg deze opleiding opgezet, zij zal alles in het werk stellen om datgene te organiseren en uit te voeren om de kwaliteit van deze opleiding te waarborgen. Wij wensen u een bijzonder opleidingsjaar toe!

  Artikel 2. Inhoudelijke informatie

  Alle modules worden gehouden in Alkmaar ( provincie Noord Holland)

  De modules staan onder leiding van Vera Lina.

  Bij alle modules zijn inbegrepen:

  • Een digitale manual met informatie over de te leren stof.
  • Een manual met eenmalig een bijpassende map met de protocollen en de flowcharts.
  • Verzorging op basis van koffie en thee tijdens de pauzes evenals water.
  • Een aangename ruimte waar de workshops plaatsvinden.
  • De deelnemer ontvangt eenmalig een bevestigingsbrief met een routebeschrijving en informatie over de inhoudelijke aspecten van de modules alsmede welke spullen(extra) meegenomen dienen te worden.

  De trainers.

  Alle trainers die extern toegevoegd worden, werken in het gedachtegoed van "Charmiëne".

  Groepssamenstelling

  De deelnemers worden vooraf ingedeeld in groepen op postcode, zodat het wat gemakkelijker is om samen te komen tussen de modules door om te oefenen. De groep wordt begeleid door een coach. Het gebruik van iPad of laptop om aantekeningen te maken is wel toegestaan.

  Men dient bij het verlaten van de zaal zijn/haar eigendommen mee te nemen. Dus ook tijdens de pauzes en de lunch. Het is niet toegestaan eigendommen in de zaal achter te laten. Indien dit wel het geval is, is dit voor eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers kunnen de organisatie en locatiehouder hiervoor niet aansprakelijk stellen. De deelnemers worden verzocht glazen, bekers Etc. terug te plaatsen op de buffettafels en niet achter te laten op de grond of in de zaal. Er geldt een rookverbod binnen de locatie.

  Mededelingen m.b.t. de modules worden bekendgemaakt via mail of via de groepsapp. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze mededelingen.

  Artikel 3 Certificering

  Het opleidingsjaar wordt afgesloten met een examen, men ontvangt een certificaat van deelname onder voorwaarde dat de deelnemer slaagt voor het examen, 90% van de opleiding heeft gevolgd en aan de financiële verplichtingen heeft voldaan

  Artikel 4 Toegankelijkheid

  Het bijwonen van de modules is alleen toegestaan indien de deelnemer de deelnamekosten voor de opleiding volledig heeft voldaan, dan wel zich houdt aan de termijnbetalingen zoals dat wordt afgesproken bij inschrijving en is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft "Charmiëne" opleidingen het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. De deelnemer verklaart d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier, het deelnemers reglement van "Charmiëne" opleidingen als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen. De opleidingsbijeenkomsten zijn niet openbaar. Personen die geen geregistreerde deelnemer zijn, worden verwijderd.

  Artikel 5. Financiën

  Met ondertekening van het inschrijfformulier door de deelnemer, is de deelnemer definitief ingeschreven voor deze opleiding. Inschrijving geschiedt door een persoonlijk gesprek of door een telefonisch gesprek. De mondelinge overeenkomst, geldt als definitieve aanmelding. De deelnemer schrijft het verschuldigde bedrag over in 1x of zorgt voor een automatische overschrijving per maand als dat bij inschrijving zo wordt afgesproken. Facturen dienen volgens de daarop aangegeven betalingstermijn te worden voldaan aan "Charmiëne" opleidingen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig een herinnering gestuurd. Indien er betalingsachterstand ontstaat wordt altijd een incassobureau ingeschakeld en de kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de deelnemer.

  Artikel 6. Annuleringsregeling

  Annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. Na ondertekening van het inschrijfformulier en aanvang van de opleiding is de restitutie van reeds gedane betalingen niet meer mogelijk.

  De deelnemer heeft ten allen tijde het recht zich te laten vervangen door een andere, nieuwe deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Dit geldt dan voor de hele opleiding en niet per module. Bij tussentijdse annulering gedurende het opleidingsjaar zal geen restitutie van de deelnamekosten plaatsvinden. In geval van overmacht (bijv. ziekenhuisopname, sterfte geval enz.) zal een en ander aan de directie van "Charmiëne" opleidingen worden voorgelegd en in goed overleg wordt dit dan afgehandeld.

  Artikel 8. BTW, fiscale zaken

  De opleidingskosten zijn inclusief 21% btw. Helaas zijn opleidingskosten per 2022 niet meer aftrekbaar.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  De deelnemer neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die tijdens de opleiding worden georganiseerd.

  "Charmiëne" opleidingen is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van "Charmiëne" opleidingen voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na de opleidingsdagen, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.

  "Charmiëne" opleidingen is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden t.g.v. het niet doorgaan van (delen) de opleiding. "Charmiëne" opleidingen is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.

  "Charmiëne" opleidingen verplicht deelnemers tijdens het volgen van de opleiding een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

  Artikel 10. Auteursrechten

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het opleiding materiaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen. Wel mag je dit gebruiken in een lezing of workshop voor de promotie van je praktijk.

  Artikel 11. Schorsing

  De directie van "Charmiëne" opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of van de opleiding te verwijderen indien zij door hun gedrag de opleiding, deelnemers, trainers en/of organisatie medewerkers ernstig schaden of onterecht in diskrediet te brengen. De deelnemer kan direct de toegang ontzegd worden door de daartoe bevoegde personen. De deelnemer ontvangt na schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging van de maatregel.

  Artikel 12. Behandeling deelnemersgegevens

  In navolging van de wet persoonsregistratie worden deelnemers gegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.

  Artikel 13. Wijziging of aanpassing

  "Charmiëne" opleidingen behoudt zich het recht voor de opleiding en/of een module voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting wordt de module zo snel mogelijk weer ingepast.

  "Charmiëne" opleidingen behoudt zich ten alle tijden het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de opleiding aan te brengen.

  Artikel 14. Verzuim

  Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terug betaling plaats. Mits mogelijk binnen programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld - mits mogelijk - de verzuimde module in te halen binnen een kalender jaar.

  Artikel 15. Klachten

  Alhoewel "Charmiëne" opleidingen met de meeste zorg de opleiding heeft samengesteld en zal uitvoeren, kan het gebeuren dat de deelnemer een klacht heeft. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Op de geschillen die hier uit voort komen is het Nederlandse recht van toepassing. Voor de behandeling van klachten heeft "Charmiëne" opleidingen de volgende procedure: Klachten of aanmerkingen tijdens de opleiding over de inhoud daarvan kan je doorgeven aan je groepscoach. Deze bespreekt dat met de juiste persoon (en). Je krijgt via de groepscoach een reactie op je klacht. Bij klachten over je groepscoach kun je terecht bij de hoofdcoach of bij de hoofdtrainer. Indien je, je dan nog niet gezien of gehoord voelt mag je altijd een ander benaderen.

  Artikel 16. Onvoorziene gevallen

  In gevallen waarin dit reglement en alle bijbehorende materiaal over deze opleiding niet voorziet, beslist de directie.